Huishoudelijk reglement

1. Ieder lid is verplicht tot het betalen van een jaarlijkse contributie. De contributie van de dansgroepen
dient vooraf te worden betaald. De contributie dient te worden voldaan per bank dit kan gebeuren in een
keer of termijnen van b.v. halfjaar, kwartaal of per maand.
Bij hoge achterstand of wanbetaling heeft de leiding het recht tot het royeren van een lid.
De leden van de jeugdraad van elf betalen een jaarlijkse contributie die dient te worden voldaan voor/tijdens
de Jeugdprinsenproclamatie die jaarlijks wordt gehouden in januari.

2. De leden van de dansgroepen zijn verplicht tot het deelnemen aan de trainingen.
Indien men om zeer dringende reden* niet aan een training kan deelnemen is het de bedoeling dat men zich
ruim van tevoren afmeld bij te trainster of bij diens afwezigheid bij een van de leden van de leiding van de
dansgroepen.
Bij herhaalde afwezigheid zonder afmelding behoudt de leiding zich het recht tot
het royeren van dat lid.
Bij aanvang van iedere training zal er een presentielijst worden getekend door de
het lid. Een lid dat zonder geldige reden1 afwezig is, zal hier na herhaling op
worden aangesproken door het bestuur. Het bestuur behoud zich het recht om deze
leden na 3 keer afwezig te zijn zonder geldige reden, te royeren.

3. De Trainingen zijn niet toegankelijk voor ouders of anderen.

4. De leden worden verplicht gesteld deel te nemen aan de geplande optredens van
de vereniging, zoals die ieder seizoen door de leiding worden vastgesteld.
Tijdens de optredens dient men zich ook te houden aan aanvangstijden en
eindtijden van de desbetreffende activiteit. De leiding van de vereniging bepaald
wanneer de leden worden omgekleed en worden afgehaald door de ouders.

5. Bij een activiteit is het in principe de bedoeling dat de leden worden gebracht naar
de locatie van bijeenkomst. Op het moment dat de leden zijn afgezet op de plaats
van bijeenkomst, is het voor de ouders niet meer toegestaan om aanwezig te zijn
bij het omkleden of aankleden van de leden. De ouders worden verzocht de ruimte
te verlaten en elders te wachten.

6. De kostuums en andere accessoires die men benodigd voor een optreden, worden
ter beschikking gesteld door de vereniging. Alle ter beschikking gestelde kostuums
en andere accessoires blijven eigendom van de vereniging. Door de vereniging kan
worden verzocht om zelf materialen aan te schaffen, deze blijven eigendom van het
lid.

7. Voor de dansgroepen worden laarzen en kleding ter beschikking gesteld. Indien de
laarzen en/of de kleding door onzorgvuldig gebruik beschadigd of zoek raken,
dient het lid zorg te dragen voor vervanging of reparatie.

8. Tijdens activiteiten van de vereniging wordt een beroep gedaan op de ouders voor
het halen en/of brengen van de leden. Waar mogelijk, zijn de ouders welkom op
het evenement. Om te voorkomen dat altijd dezelfde mensen rijden wordt dan ook
iedereen dringend verzocht, bij toerbeurt, hieraan te voldoen.

9. Het is de chauffeurs absoluut verboden om alcoholhoudende drank te nuttigen bij
activiteiten waar men als chauffeur van de leden wordt ingezet.

10. De leiding van de vereniging behoudt zich het recht om, bij wangedrag etc., een
lid, tijdelijk of definitief, te royeren uit de vereniging.

11. Leden worden slechts 2 keer toegelaten als nieuw lid. Indien men zich tot twee
keer toe afmeld als lid van een der dansgroepen, zal het lid bij de derde keer
worden geweigerd.

12. De leiding van de vereniging behoudt zich het recht tot het bepalen van regels en
afspraken bij activiteiten.

13. Ter voorkoming van hoge contributiebedragen wordt er een beroep gedaan op
ouders om te werken bij evenementen.

————————————————————————————————–
*geldige reden:
Betreft uitsluitend ziekte, sterfgeval of afwezigheid door vakantie.
Geen enkele andere vorm van afwezigheid wordt hieronder bedoeld.

X